Търсене в 9 000 продукта
Количка - 0,00 лв.

Нямате продукти в количката.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА


Доставка


       1. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от Сити Ес България ЕООД на адрес, посочен от потребителя.

       Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.
 

       2. * Сити Ес България ЕООД си запазва правото да сменя правилата и начина на доставка, като своевременно се задължава да Ви информира за промените.
 

       3. Разходите за доставка са с фиксирана цена в размер на 5,00 лв.

ВАЖНО! При избиране на опция "Плащане в офиса", Сити Ес България ЕООД, ще приспадне на място в офиса сумата за доставка и ще заплатите само стойността на поръчаните продукти.

За Ваше улеснение в страницата на сайта ни "За контакти" е посочен точния адрес на  Сити Ес България ЕООД.


ВАЖНО! По Ваше желание, можем да изпратим поръчката Ви и чрез фирма "Еконт"! 
 

       4. Сити Ес България ЕООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.


Отказ на доставена стока
 

       1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

       а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

       б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

       в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

       г) не е спазен срока на доставка.

       Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.


       2. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.
 

       3. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в уебсайта.

       4. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от Сити Ес България ЕООД, а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.
   
      5. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 14 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

 

За да се откажете от покупката, следва да уведомите Сити Ес България ЕООД с недвусмислено заявление. За целта, можете да използвате следния формуляр:

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

 

 

До ...........................

 

/името на търговеца/

 

................................................................................

 

/адрес, ЕИК/

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

 

.......................................................... /описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ......................

 

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

.................................................................................../Име на потребителя/

 

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

 

 

...................                                                                             ..................................

 

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Последна актуализация: 17 Ноември 2016 г.

www.citys-bg.com